A organización dos Centros en Campus

Algúns Centros Asociados, debido ao seu tamaño, orzamento ou inercia histórica, non contan con certos servizos que si prestan outros Centros Asociados. Este feito xera certas desigualdades inter-Centros que poden emendarse si se coordinan entre si dentro dun mesmo Campus.

Seguindo un criterio de proximidade xeográfica e un limiar de 16.000-18.000 estudantes, os 62 Centros Asociados agrúpanse en 9 redes territoriales de carácter funcional.

Distribución Xeográfica

Mapa de la organización de los campus UNED

Os nove Campus e as provincias que os integran son:

Documentación

Mapa de los campus de la UNED

Documentación oficial do vicerrectorado de centros asociados