Convocatorias

O Réxime da función tItorial nos Centros Asociados da UNED vén regulado no Real Decreto 2005/1986 de 25 de setembro RÉXIME DA FUNCIÓN TUTORIAL NOS CENTROS ASOCIADOS (PDF)

Pode consultar o Regulamento de selección do profesor-titor da UNED, de concesión e revogación da Venia Docendi e Vinculación cos Centros Asociados en REGLAMENTO SELECCION PROFESOR TITOR 08-04-13 (PDF).

CURSO ACADÉMICO 2020/2021

Selección de profesores-titores 14/09/2020
Convocatoria de Venia Docendi curso 20-21

A Xunta Reitora do Centro Asociado á UNED en Lugo resolveu  convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai do 17 ao 26 de febreiro de 2020. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros axuntos:

Listado de admitidos/excluídos por praza. Prazo de reclamación ata o 20/03/2020.

Reinicio de prazos trala declaración do estado de alarma

En relación coas convocatorias de Concurso Público de Venias Docendi de Profesorado Titor nos Centros Asociados á UNED para o curso académico 2020-2021, a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, determinou a suspensión de termos e a interrupción de prazos de todos os procedementos administrativos das entidades do Sector Público.
No Real Decreto 537/2020, de 22 de maio (BOE n.º 145, de 23 de maio de 2020) prevese o levantamento da suspensión de termos e da interrupción de prazos administrativos, establecendo, con efectos de 1 de xuño de 2020, a derogación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Deste xeito, prevese que se renove ou, no seu caso, reiníciese o cómputo dos prazos desde esa mesma data.
O Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, na súa disposición adicional oitava, baixo a denominación de “ampliación de prazos”, regula un reinicio dos prazos trala data da declaración do estado de alarma, nos supostos de recursos e impugnacións, así como en procedementos con posibles efectos desfavorables ou de gravame para os interesados.
Por todo iso, os prazos procedementais iniciaranse completamente dende o día 1 de xuño con independencia dos días transcorridos con anterioridade á data 14 de marzo de 2020.
En consecuencia, o prazo de correccións de dez días hábiles que quedou interrompido en aplicación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, reiniciarase o próximo 1 de xuño. Nos días seguintes a este comunicado remitirase o novo calendario coas fases do procedemento.
Para aqueles concursantes que debían realizar a corrección e fixérono no anterior prazo antes de que fose interrompido, esta terase por presentada, non tendo que volverse a realizar neste novo prazo e tendo en conta que os méritos que deben acreditarse han de estar limitados á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non do prazo ou prazos de rectificación.

05/06/2020. Novo calendario e normas de procedemento para o Centro Asociado e os departamentos

17/06/2020. Relacion definitiva de participantes no concurso de prazas de profesor-titor

Resolución das prazas

Os concursantes poderán presentar reclamación ao resultado da selección no Centro Asociado a UNED en Lugo, segundo o seguinte modelo, no prazo de sete días naturais a partir do día seguinte á publicación (data de publicación 22/09/2020) das actas das Comisións de Selección.

Resolución definitiva das prazas (08/10/2020)

Resolución definitiva das prazas (26/11/2020)

CURSO ACADÉMICO 2019/2020

O Padroado do Centro Asociado da UNED de Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai desde o 18 ao 27 de febreiro de 2019. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros:

Listado de admitidos/excluídos por praza. Prazo de reclamación ata o 18/03/2019.

Listado definitivo de admitidos/excluídos por praza.

Publicación de membros das comisións de selección de cada unha das prazas (11/04/2019)

Resolución das prazas
Segundo as normas do procedemento os concursantes poderán presentar reclamación ao resultado da Selección no Centro Asociado no prazo de sete días naturais a partir do día seguinte á publicación das Actas das Comisións de Selección no Centro Asociado (14/05/2019). Polo tanto a data límite de reclamación é 21/05/2019.

Resolución final das prazas tras reclamacións (19/07/2019)

Selección de profesor-titor (09/09/2019)

Selección de profesor-titor (08/10/2019)

Selección de profesor-titor (14/11/2019)

Convocatorias de anos anteriores

bici

O Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) é unha publicación semanal, en formato electrónico, na que se inclúen noticias xeradas polos distintos órganos da Universidade para coñecemento da Comunidade Universitaria.