Convocatorias finalizadas

CONVOCATORIA DE PRAZAS DE PROFESOR TITOR

De conformidade co “Regulamento de selección do profesorado-titor da UNED, de concesión e revogación da venia docendi e vinculación cos Centros Asociados” (aprobado polo Consello de Goberno de 4 de maio de 2011) e demais normativa vixente, a selección dos profesores titores, realizarase a través dun concurso público de méritos, atendendo aos principios de publicidade, mérito e capacidade, entre persoas que estean en posesión do título de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro ou equivalente e, no seu caso, Diplomado, Enxeñeiro Técnico ou equivalentes, relacionados coas materias a titorizar.

O Reitorado, coa finalidade de coordinar o proceso de selección nos distintos Centros Asociados, publicará o calendario e proceso de, polo menos, unha convocatoria anual de selección de profesores/as titores/as. Os Centros Asociados adaptarán as súas convocatorias a este procedemento e calendario.

A continuación pode ver as prazas convocadas no Centro Asociado da UNED de Lugo.

Convocatorias

O Réxime da función tItorial nos Centros Asociados da UNED vén regulado no Real Decreto 2005/1986 de 25 de setembro RÉXIME DA FUNCIÓN TUTORIAL NOS CENTROS ASOCIADOS (PDF)

Pode consultar o Regulamento de selección do profesor-titor da UNED, de concesión e revogación da Venia Docendi e Vinculación cos Centros Asociados en REGLAMENTO SELECCION PROFESOR TITOR 08-04-13 (PDF),

CURSO ACADÉMICO 2022/2023

CURSO ACADÉMICO 2021/2022

CURSO ACADÉMICO 2020/2021

Selección de profesores-titores 14/09/2020
Convocatoria de Venia Docendi curso 20-21

A Xunta Reitora do Centro Asociado á UNED en Lugo resolveu  convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai do 17 ao 26 de febreiro de 2020. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros axuntos:

Listado de admitidos/excluídos por praza. Prazo de reclamación ata o 20/03/2020.

Reinicio de prazos trala declaración do estado de alarma

En relación coas convocatorias de Concurso Público de Venias Docendi de Profesorado Titor nos Centros Asociados á UNED para o curso académico 2020-2021, a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, determinou a suspensión de termos e a interrupción de prazos de todos os procedementos administrativos das entidades do Sector Público.
No Real Decreto 537/2020, de 22 de maio (BOE n.º 145, de 23 de maio de 2020) prevese o levantamento da suspensión de termos e da interrupción de prazos administrativos, establecendo, con efectos de 1 de xuño de 2020, a derogación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Deste xeito, prevese que se renove ou, no seu caso, reiníciese o cómputo dos prazos desde esa mesma data.
O Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, na súa disposición adicional oitava, baixo a denominación de “ampliación de prazos”, regula un reinicio dos prazos trala data da declaración do estado de alarma, nos supostos de recursos e impugnacións, así como en procedementos con posibles efectos desfavorables ou de gravame para os interesados.
Por todo iso, os prazos procedementais iniciaranse completamente dende o día 1 de xuño con independencia dos días transcorridos con anterioridade á data 14 de marzo de 2020.
En consecuencia, o prazo de correccións de dez días hábiles que quedou interrompido en aplicación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, reiniciarase o próximo 1 de xuño. Nos días seguintes a este comunicado remitirase o novo calendario coas fases do procedemento.
Para aqueles concursantes que debían realizar a corrección e fixérono no anterior prazo antes de que fose interrompido, esta terase por presentada, non tendo que volverse a realizar neste novo prazo e tendo en conta que os méritos que deben acreditarse han de estar limitados á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non do prazo ou prazos de rectificación.

05/06/2020. Novo calendario e normas de procedemento para o Centro Asociado e os departamentos

17/06/2020. Relacion definitiva de participantes no concurso de prazas de profesor-titor

Resolución das prazas

Os concursantes poderán presentar reclamación ao resultado da selección no Centro Asociado a UNED en Lugo, segundo o seguinte modelo, no prazo de sete días naturais a partir do día seguinte á publicación (data de publicación 22/09/2020) das actas das Comisións de Selección.

Resolución definitiva das prazas (08/10/2020)

Resolución definitiva das prazas (26/11/2020)

CURSO ACADÉMICO 2019/2020

O Padroado do Centro Asociado da UNED de Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai desde o 18 ao 27 de febreiro de 2019. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros:

Listado de admitidos/excluídos por praza. Prazo de reclamación ata o 18/03/2019.

Listado definitivo de admitidos/excluídos por praza.

Publicación de membros das comisións de selección de cada unha das prazas (11/04/2019)

Resolución das prazas
Segundo as normas do procedemento os concursantes poderán presentar reclamación ao resultado da Selección no Centro Asociado no prazo de sete días naturais a partir do día seguinte á publicación das Actas das Comisións de Selección no Centro Asociado (14/05/2019). Polo tanto a data límite de reclamación é 21/05/2019.

Resolución final das prazas tras reclamacións (19/07/2019)

Selección de profesor-titor (09/09/2019)

Selección de profesor-titor (08/10/2019)

Selección de profesor-titor (14/11/2019)

CURSO ACADÉMICO 2018/2019

O Padroado do Centro Asociado da UNED de Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai desde o 17 ao 26 de febreiro de 2018. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros:

Listados de admitidos/excluídos por praza

O prazo para a subsanación ou aportación de documentos é do 9 ao 15 de marzo de 2018.

Listados definitivo de admitidos por praza

Resolución das prazas

Modifícase a publicación das prazas 1, 2,4 e 7 como consecuencia dun erro na súa  anterior publicación. Deste xeito, no caso destas prazas, o prazo de sete días naturais seguintes ao da publicación dos resultados establecido para poder presentar reclamación no Centro Asociado segundo o modelo do Anexo, comezará a contar a partir da súa nova data de publicación (18/05/2018).

Rectificación do calendario previsto para a convocatoria de concurso de prazas de profesor titor no Centro Asociado de Lugo

Habiéndose recibido una modificación del calendario y normas de procedimiento para los Centros Asociados y Departamentos, se procede a la modificación del calendario previsto para la convocatoria de Concurso de Plazas de Profesor tutor en el Centro Asociado a la UNED en Lugo para el curso 2018/2019:

Lo que se comunica  a efectos informativos, advirtiéndose que las fechas podrían sufrir modificaciones debidas a imprevistos de fuerza mayor, por lo que se recomienda a los candidatos consultar la página web del Centro Asociado.

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

O Padroado do Centro Asociado da UNED de Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai desde o 18 ao 27 de febreiro de 2017. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros:

Resolución das prazas. O prazo de reclamación será desde o día 11/05/2017 ata o 17/05/2017 (incluído):

Reclamacións

CURSO ACADÉMICO 2016/2017

Non se convocaron prazas.

CURSO ACADÉMICO 2015/2016

Non se convocaron prazas.

CURSO ACADÉMICO 2014/2015

En aplicación do capítulo II do “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia docendi y vinculación de los Centros Asociados” o Padroado do Centro Asociado da UNED en Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se relacionan no Anexo I de acordo ás bases que se mencionan nos documentos que se axuntan a continuación. O prazo de presentación de solicitudes é do 18/02/2014 ao 25/02/2014.
Arquivos da convocatoria

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA CURSO 2014/2015
Resolución de prazas para o curso 2014/2015.pdf

CURSO ACADÉMICO 2013/2014

O Centro Asociado da UNED de Lugo non convocou prazas.

CURSO ACADÉMICO 2012/2013

En aplicación do capítulo II do “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia docendi y vinculación de los Centros Asociados” o Padroado do Centro Asociado da UNED en Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se relacionan no Anexo I coas peculiaridades que se detallan no Anexo VI, e de acordo ás bases que se mencionan nos documentos que se achegan a continuación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais a partir do día seguinte ao desta convocatoria, é dicir, remata o 03/03/2012.

    • Anexo I – Relación Prazas
    • Anexo II – Solicitude
    • Anexo III – Currículum
    • Anexo IV – Baremo
    • Anexo V – Solicitude Reclamación
    • Anexo VI – Peculiaridades Prazas

Arquivos da convocatoria

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA CURSO 2012/2013
Achégase a continuación a resolución das diferentes prazas convocadas para o curso 2012-2013 de acordo coa convocatoria publicada. As posibles reclamacións deberán de seguir o formato do documento anexo-v-solicitud-reclamacion1.doc

Resolución da convocatoria

CURSO ACADÉMICO 2011/2012

Convocatoria do concurso a prazas de profesor titor para o curso 2011/2012:

    • Anexo I – Relación Prazas
    • Anexo II – Solicitude
    • Anexo III – Currículum
    • Anexo IV – Baremo
    • Anexo V – Solicitude Reclamación
    • Anexo VI – Peculiaridades Prazas

Arquivos da convocatoria

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA CURSO 2011/2012
Achégase a continuación a resolución das diferentes prazas convocadas para o curso 2011-2012 de acordo coa convocatoria publicada. As posibles reclamacións deberán de seguir o formato do documento 10-solicitud-reclamacion.doc

    • Planificación y Dirección de Empresas Turísticas
    • Marketing I
    • Cálculo Numérico I
    • Electromagnetismo (FG)
    • Biología (CAD)
    • Derecho Civil III y IV
    • Derecho Civil I
    • Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación
    • Orientación Familiar
    • Tecnología de Máquinas I
    • Programación I
    • Fundamentos de Informática
    • Programación III
    • Lengua Inglesa I
    • Historia de la Filosofía Antigua I
    • Psicología del Aprendizaje
    • Psicología de la Emoción

Resolución da convocatoria

CURSO ACADÉMICO 2010/2011

O Centro Asociado da UNED de Lugo non convocou prazas.

CURSO ACADÉMICO 2009/2010

Mércores, 24 de xuño de 2009.

O Padroado do Centro Asociado da Uned de Lugo resolveu convocar Concurso Público de méritos para a provisión de 11 prazas de Profesor Titor.

Para ser admitido ao citado concurso requírese que os solicitantes aporten fotocopia do título de Doutor, Licenciado ou, no seu caso, Diplomado ou equivalente; así como unha fotocopia da Certificación Académica Oficial. Dita titulación ha de estar relacionada coas disciplinas ás que se concursa.

Os concursantes deberán remitir unha solicitude para cada unha das prazas ás que concorran, así como currículum vitae e a documentación sinalada no apartado anterior, para cada unha delas.

Os concursantes deberán dirixir a correspondente solicitude ao Excmo. Sr. Presidente do Padroado do Centro Asociado e depositarana na Sé do mesmo, sita en Cantigas e Frores, 31, ou ben a tramitarán por calquera dos medios establecidos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, no prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación da convocatoria.

A relación de prazas convocadas é a seguinte:

    • Cálculo
    • Álgebra
    • Derecho Mercantil
    • Redes
    • Teoría de la Educación
    • Economía Política
    • Últimas Tendencias del Arte
    • Portugués

Arquivos da convocatoria

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA CURSO 2009/2010
Achégase a continuación a resolución das diferentes prazas convocadas para o curso 2009-2010 de acordo coa convocatoria publicada
.
Resolución da convocatoria

aula-examenes