Información Legal

I. DATOS IDENTIFICATIVOS
 
De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, poñemos no seu coñecemento a seguinte información:

   1.  O presente portal, http://www.lugo.uned.es, constitúe o Sitio Oficial en Internet do CENTRO ASOCIADO DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LUGO (en diante, Centro Asociado da UNED de Lugo).
   2.  A UNED é unha institución pública educativa que foi creada polo Decreto 2310/1972, do 18 de agosto (BOE do 9 de setembro de 1972).
   3.  O Centro Asociado da UNED de Lugo está provisto de CIF nº: Q2701015F.
   4.  As sedes administrativas do Centro Asociado da UNED de Lugo atópanse en Tolda de Castela 4B, 27169 Lugo.
   5.  Os usuarios do presente portal poderán contactar co Centro Asociado da UNED de Lugo mediante comunicación escrita remitida ao seu domicilio social, indicado no punto anterior.

II. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

  1.  Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen neste, son titularidade da UNED ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.
  2.  Están prohibidas a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior. Estes actos de explotación só poderán ser realizados en virtude de autorización expresa e por escrito da UNED e que, en todo caso, deberán facer referencia explícita á titularidade dos citados dereitos de propiedade intelectual da UNED. En ningún caso se poderán suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivos de protección ou sistemas de seguridade que poidan estar instalados. En particular, os materiais dispostos polo persoal docente a través do sitio Web serán para uso exclusivo dos estudantes con fins educativos.
  3.  A UNED declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, pregamos póñase en contacto co Centro asociado da UNED de Lugo.

III. PUBLICACIÓN DE IMAXES DE PERSOAS

   1.  En relación coas imaxes de persoas que aparecen no sitio Web, a UNED efectúa a publicación respectando a Lei Orgánica 1/1982 do 5 de maio, de protección do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.
   2.  O Usuario non está autorizado a reproducir, distribuír e comunicar imaxes fotográficas e videográficas. Estas imaxes son utilizadas, única e exclusivamente, na composición de arquivos gráficos ou vídeo gráficos, elaboradas para informar e dar a coñecer diversas actividades da Universidade.
   3.  O tratamento das imaxes dos estudantes, do persoal docente ou do persoal de administración ou servizos, efectuase respectando a persoa, eliminando calquera captacións ou filmacións que puideran atentar contra os dereitos fundamentais. As imaxes non son utilizadas para outros fins distintos aos expresados, nin son cedidos a terceiras persoas, salvo as autorizadas ao tratamento.
   4.  En todo caso, a persoa afectada por unha publicación no sitio Web da súa imaxe, poderá revogar o consentimento que prestase, opoñerse ao tratamento da imaxe, ou exercitar os dereitos de acceso ou cancelación, en calquera momento, presentando ou enviando un escrito, acompañado da fotocopia do seu DNI e unha fotografía actualizada, ao Centro asociado da UNED de Lugo.

IV. CONDICIÓNS E TERMOS DE USO DO SITIO WEB

O Usuario obrígase ao cumprimento das presentes condicións e termos de uso:

   1.  Non introducir, almacenar ou difundir no sitio Web, información ou material que sexa difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, libéralas públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.
   2.  Custodiar axeitadamente o “Nome de Usuario” (log-In) e o “Contrasinal” (Password) que lle sexa facilitado pola Universidade aos Usuarios, como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio Web del Centro Asociado da UNED de Lugo, comprometéndose a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse dun o seu uso indebido.

   En virtude do anterior, é obriga do Usuario notificar, ao Centro Asociado da UNED de Lugo, calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e contrasinais, tales como o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a estes, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, o Centro asociado da UNED de Lugo e a propia Universidade quedarán eximidos de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

   3.  Non realizar actividades publicitarias, promocionais ou de explotación comercial a través do sitio Web.
   4.  Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros na utilización do sitio Web ou na utilización de calquera dos seus servizos, incluíndo a utilización no seu caso de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma.
   5.  Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos da UNED ou terceiros.

V. CONDICIÓNS E TERMOS DE USO PARTICULARES DE DETERMINADOS SERVIZOS

Algúns servizos pertencentes á UNED dispoñen, polas súas peculiaridades, de condicións e termos de uso particulares. A estes seranlles de aplicación as condicións xerais aplicables enunciadas no apartado anterior, mentres non se opoñan ás condicións particulares.

VI. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO ASOCIADO DA UNED DE LUGO

   1.  O Centro Asociado da UNED de Lugo non se fai responsable, con carácter xeral, do uso inadecuado do sitio Web. Os Usuarios deberán realizar un uso axeitado do sitio Web, de acordo coas condicións e termos anteriores, sen que o Centro asociado da UNED de Lugo poida ter ningunha responsabilidade pola utilización indebida.
   2.  Respecto de posibles deficiencias técnicas, o Centro asociado da UNED de Lugo non será responsable en ningún caso das alteracións no servizo que se produzan por fallos na rede eléctrica, na rede de conexión de datos, no servidor ou en calquera prestacións.
   3.  Respecto ao acceso por terceiros ao seu sistema, a UNED adoptará as cautelas técnicas necesarias co fin de protexer os datos e información á que se accede, pero sen que sexa responsable de actuacións de terceiros que, vulnerando as medidas de seguridade establecidas, accedan aos citados datos.
   4.  Respecto á exactitude da Información, as informacións contidas no sitio Web foron elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo e non teñen valor oficial, salvo cando así indíquese.
   5.  As informacións e contidos existentes poden ser cambiados ou retirados sen previo aviso. Igualmente poderanse realizar melloras ou cambios nos produtos, servizos, deseño ou programas utilizados para o seu funcionamento en calquera momento e sen previo aviso.
   6.  O sitio contén enlaces (links) a outras páxinas de terceiros, os contidos da cal non pode controlar en todo momento. A conexión dun Usuario dende o sitio con estes outros lugares da rede alleos á nosa Universidade realizarase, polo tanto, baixo a exclusiva responsabilidade do navegante. Non obstante, se observase nelas calquera información que puidese resultar contraria ás leis, á dignidade das persoas, ou de carácter racista, xenófobo ou de apoloxía do terrorismo ou a violencia, pregamos que nolo comunique co fin de poder retirala.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes condicións e termos, rexeranse polas normas estatutarias, regulamentarias e pola lexislación española, que será de aplicación no non disposto neste aviso legal en materia de interpretación, validez e execución.

As partes renuncian expresamente ao foro que lles puidese corresponder e someten expresamente os Xulgados e Tribunais de Lugo para resolver calquera controversia que poida xurdir na interpretación ou execución das presentes condicións.