I. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Centro asociado á UNED en Lugo (en diante UNED-Lugo) está especialmente sensibilizado na protección dos datos persoais dos usuarios dos seus servizos.

Mediante a presente Política de Privacidade, UNED-Lugo informa os usuarios no referente ao tratamento e usos aos que se someten os datos de carácter persoal que se solicitan, co fin de que decidan, libre e voluntariamente, se desexan facilitar a información solicitada.

UNED-Lugo resérvase a facultade de modificar esta Política co obxecto de adaptala a novidades lexislativas, criterios xurisprudenciais, prácticas do sector, ou intereses da entidade. Calquera modificación nesta será anunciada coa debida antelación, co fin de que o usuario teña perfecto coñecemento do seu contido.

II. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome do Responsable: Centro asociado á UNED en Lugo

Dirección: Tolda de Castela 4B, 27169

Correo electrónico: dirección@lugo.uned.es

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: secretaria@lugo.uned.es

III. FINALIDADE DO TRATAMENTO

UNED-Lugo tratará os seus datos persoais coas finalidades indicadas a continuación, dependendo da situación en que os datos de carácter persoal sexan recollidos.

Informarase en cada caso da finalidade concreta do tratamento:

 • Organización da docencia e o estudio, así como o exercicio das demais funcións propias do Servizo Público da Educación Superior, reguladas na Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades e nos Estatutos de UNED-Lugo.
 • Seguridade e control de acceso ao edificio da Institución
 • Recollida e tratamento da información para a xestión do contrato subscrito ou dos servizos solicitados.
 • Xestión de solicitudes de emprego e, no seu caso, o proceso selectivo no que puidese ser incluído, para a provisión de postos de traballo a través da xestión das bolsas de emprego ou instrumentos similares, que UNED-Lugo poña en marcha.
 • Xestión e tramitación das solicitudes de persoas interesadas na realización de prácticas en calidade de bolseiro en formación.
 • Xestionar a súa participación en emisións e gravacións audiovisuais con fins educativos, así como as autorizacións e liquidacións das compensacións económicas que puidesen acordarse pola súa intervención en calidade de conferenciante de UNED-Lugo.

IV BASES DE LEXITIMACIÓN

UNED-Lugo tratará os seus datos persoais de acordo coa base de lexitimación da que se informará debidamente ao interesado en cada situación:

 • O consentimento do interesado.
 • A execución do servizo público de educación que presta a Universidade
 • A execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste das medidas precontractuais.
 • Nos tratamentos de control de acceso ou Videovixiancia, a base legal será o interese lexítimo perseguido por UNED-Lugo.

V. PRAZOS DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos serán conservados durante o tempo mínimo necesario e en calquera caso durante os prazos legalmente previstos.

A información tratada baseándose na execución dun contrato, ou outro tipo de relación de servizos será conservada ata a finalización da relación contractual ou da prestación de servizos.

As imaxes gravadas para cumprir coa finalidade de seguridade conservaranse por un máximo dun mes.

Poderase proceder ao bloqueo e conservación das imaxes para poñelas a disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nacidas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas.

Os datos dos solicitantes de emprego ou prácticas formativas serán conservados durante os prazos fixados na convocatoria.

O interesado ten dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento e a exercer os dereitos recoñecidos no Regulamento Xeral de Protección de Datos (ver apartado VII)

VI. COMUNICACIÓN DOS DATOS

Os datos solicitados por UNED Lugo só serán cedidos en aqueles casos en que expresamente infórmese diso ao usuario.

Os datos poderán ser cedidos, cando legalmente proceda, a:

 • As Administracións Públicas competentes en materia educativa
 • As entidades bancarias, para os efectos da xestión de pagamentos
 • Á Axencia Tributaria, a Seguridade Social ou os Xulgados e Tribunais por requirimento destes órganos
 • Servizos externos de xestoría (por exemplo, para a realización de nóminas).

VII DEREITOS DOS USUARIOS

Poderá exercitar os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación do tratamento, Portabilidade dos datos ou Oposición ao tratamento ante o Centro asociado á UNED en Lugo con domicilio en Tolda de Castela 4B, 27169 Lugo.

O interesado ten dereito a retirar o seu consentimento para o tratamento dos datos en calquera momento

O interesado ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, en caso de que considere que non se atendeu correctamente o exercicio dos seus dereitos. Para iso pode utilizar os recursos situados na páxina web daAEPD.

VIII. SEGURIDADE DOS DATOS

UNED-Lugo aplica as medidas de seguridade técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco que pode supoñer o tratamento.