Matrícula

A matrícula só pode realizarse a través de Internet tanto para os Graos como para as Licenciaturas, Diplomaturas, Enxeñerías ou Enxeñerías Técnicas.

Existe a posibilidade de matricularse nos Centros Asociados, pero tamén será a través de Internet.

Como realizar a matrícula

a) Si xa é alumno da UNED debe decidir primeiro si continúa na carreira da que é alumno ou si pode e lle interesa cambiar ao Grao de substitución da súa carreira (consulta canto tempo tes para acabar os teus estudos actuais).
b) Unha vez decidida a carreira na que desexa matricularse e consultado o listado das asignaturas de devandita carreira, deberá seguir as instrucións que van aparecendo no programa de matrícula.

Existen unhas Táboas de Recoñecemento entre as asignaturas das actuais carreiras e os Graos que as substitúen polas que o estudante poderá saber que asignaturas lle recoñecen no novo Grao, co que poderá decidir si pasarse ao Grado ou si permanece na actual carreira coa posibilidade de cursar aquelas asignaturas que, unha vez superadas, vanlle a recoñecer no Grado.

Os estudantes poderán domiciliar o pago, abonar o importe a través de Tarxeta de crédito ou por abono directo na Entidade Bancaria.

Os estudantes que domicilien e teñan que enviar documentación axunta (xustificativa de titulación e/ou da clase de matrícula) enviarana directamente á Facultade na que se matriculan, (consulta dirección e teléfono de contacto das Facultades da Uned), especificando o estudo que se vai a cursar. O estudante que domicilie o pago e non teña que enviar documentación achega, non remitirá nada á UNED.

Os estudantes que abonen a matrícula na Entidade Bancaria realizarano cos impresos xerados ao efectuar matrícula por Internet. Os que non teñan que enviar documentación finalizarán o trámite de solicitude de matrícula ao efectuar o pago na Entidade Bancaria.

A solicitude de matrícula pasa a ser matrícula cando a esa solicitude úneselle o pago realizado por calquera das formas anteriormente descritas. É o momento en que o estudante poderá acceder aos servizos telemáticos ofrecidos aos estudantes matriculados na UNED.

Matrícula nos Centros Asociados

A matrícula nos estudos de Graos, Licenciatura, Enxeñerías, Diplomaturas e Curso de Acceso para Maiores de 25 anos e para Maiores de 45 anos farase só por Internet, aínda que nos Centros Asociados poden proporcionar postos informáticos, orientación e apoio para a súa realización por parte do estudante.

O Centro Asociado proporcionará aos estudantes o Carné de Alumno.

Matrícula para os estudantes residentes no estranxeiro

Os estudantes no estranxeiro formalizarán a matrícula a través de internet seguindo as instrucións da web: www.uned.es

Consulte no Centro de Apoio correspondente a posibilidade de realizar matrícula asistida. Si un estudante se matrícula en asignaturas que precisan de prácticas deberá, previamente, poñerse en contacto coa Facultade/Escola para asegurarse da súa admisión e en que condicións.

Matrícula para estudantes do Programa de estudos universitarios en Centros Penitenciarios.

O material de matriculación será remitido aos centros penitenciarios antes da apertura do período de matrícula. Os Coordinadores de Formación ou Directores Docentes que coordinen os ensinos da UNED enviarán os impresos cumprimentados a o:
Programa de Estudos Universitarios en Centros Penitenciarios. UNED
Apartado de Correos 50.487, 28080 Madrid.

Os estudantes que se atopen en réxime aberto deberán tramitar as súas matrículas a través do Programa.

A admisión da matrícula dos estudantes en centros penitenciarios estranxeiros quedará suxeita aos acordos da Comisión Mixta de Seguimento.

Aqueles estudantes que desexen matricularse en máis dunha carreira e/ou curso, exclusivamente poderán acollerse aos beneficios económicos do Programa nun deles.

Anulacións e modificacións de matrícula nos Graos

Nos Graos as modificacións e ata as anulacións de matrícula, deben realizarse por Internet a través do programa de matrícula por Internet.

Os efectos producidos nos pagos polas anulacións e modificacións de matrícula serán os apuntados no punto anterior, así como o apuntado sobre o desistimiento da beca e as condicións mínimas de matriculación que se deben cumprir ante a modificación da matrícula.

Anulacións e modificacións de matrícula en Licenciaturas, Diplomaturas e Enxeñerías

Por causas imputables ao interesado (non imputables á Administración Educativa) os estudantes, poderán solicitar modificación da súa solicitude de matrícula (ampliación, cambio ou anulación total ou parcial de asignaturas) mediante instancia dirixida a o. Sr/a. Decano/a ou Director/a.

As solicitudes deben remitirse por correo certificado ou por calquera dos medios previstos na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Nos casos de concesión de anulación de matrícula, redución ou cambio de asignaturas, os prezos abonados polo estudante serán obxecto de devolución para quen se acolleron á modalidade de pago único, ou o correspondente ao primeiro prazo respecto do anulado. Para quen opte pola modalidade de pago fraccionado, igualmente será obxecto de compensación para o abono do segundo prazo das asignaturas en que quede matriculado.

Recórdase que na UNED, a efectos de limitación de convocatorias, só se computa a de setembro e a dos exames extraordinarios de fin de carreira a aqueles que se presenten ás mesmas.

Unicamente procederase a anular a matrícula ou asignaturas, fóra do prazo establecido, cando dita anulación veña provocada por causas imputables á Administración Educativa.

O desistimiento á beca concedida con posterioridade á confirmación da matrícula non levará consigo a anulación da mesma.

O non pagamento correspondente a asignatura/s cuxa ampliación conceder terá como efecto a anulación de dita/s asignatura/s na matrícula. Si a ampliación vai acompañada de anulacións ou modificacións que leva consigo pago, aínda que sexan resultado de varias solicitudes, o non pagamento do importe resultante da/s asignatura/s ampliadas ou modificadas levará consigo que non forneza efectos a anulación ou modificación solicitada, quedando a matrícula no seu estado inicial.

Dentro de leste mesmo prazo, os estudantes que soliciten beca, ademais deberán remitir á Sección de Becas petición de desistimiento da mesma. Para aqueles estudantes que teñan a condición de bolseiros non se aceptará modificacións de matrícula que impliquen quedar matriculados dun número inferior a 30 créditos en Graos ou plans renovados, ou 3 asignaturas anuais en plans antigos.

Devolución do importe da matrícula

A tenor do establecido no artigo 27.5 da Lei 8/89 de Taxas e Prezos Públicos de 13 de abril (BOE do 15) e demais lexislación vixente respecto diso terán dereito a devolución:

  • Quen houberen efectuado abonos superiores aos dos prezos públicos en vigor por erros materiais ou de feito e os aritméticos na autoliquidación.
  • Cando se obtivo, con posterioridade ao abono do importe da matrícula, beca ou axudas ao estudo que, segundo a normativa vixente, leven consigo gratuidade de matrícula.
  • Cando con posterioridade ao abono certifíquese acharse no momento de realizar a matrícula en situación administrativa ou legal que leve consigo gratuidade, salvo as excepcións legalmente contempladas.
  • Cando, por causas non imputables ao obrigado ao pago do prezo por servizos académicos universitarios, non se preste devandito servizo.
  • Procederá a devolución do importe de matrícula ante a anulación da mesma por falecemento do estudante durante o curso académico. Deberase aportar certificado de defunción e declaración de herdeiros ou testamento.
  • Cando a titulación presentada polo interesado non lle conceda acceso a cursar estudos universitarios.
  • En ningún caso procederá a devolución dos prezos abonados en concepto de servizos de Secretaría por formación de expediente académico.

A devolución do importe nestes supostos, solicitarase mediante instancia dirixida ao Excmo. Sr. Reitor Magnífico da Universidade.

Deberá acompañar á solicitude de devolución, orixinal ou copia do pago (exemplar “para o estudante”, cando o pago fágase en impreso normalizado ou do impreso da Entidade bancaria onde se efectuou o abono.

Deberá acompañar igualmente á instancia o xustificante correspondente, cando o motivo polo que se solicita a devolución esixa ser xustificado.

No caso de que nos Graos a solicitude de devolución de importe poida realizarse por Internet, haberá que seguir as instrucións concretas que aparezan en devandito procedemento para poder utilizalo.

Número máximo de asignaturas a matricular

A Xunta de Goberno na súa reunión do 17 de marzo de 1999 acordou con carácter xeral que os estudantes non poderán matricularse, nun mesmo curso académico, de máis de dez asignaturas anuais ou doce cuadrimestrais. No entanto, o Vicerrectorado de Ordenación Académica, a solicitude debidamente razoada e documentada dos interesados e previo informe favorable dos Sres. Decanos e Directores de Escola, poderá autorizar excepcións a esta norma xeral.

Nos plans renovados o límite máximo establecido polo RD 1497/87 de Plans de estudos, para a carga lectiva anual é de 90 créditos.

Nos Graos o número mínimo de créditos matriculados será dunha asignatura, salvo que para finalizar o Grao falte un número menor de créditos, e o máximo 90 en cada curso académico. Poderá superarse este límite con autorización do Vicerrectorado de Ordenación Académica, previo informe favorable do Decanato ou Dirección respectivo en función do expediente académico do solicitante.

Matrícula online

matricula

Escolle os estudos nos que queres matricularte:

Admisión e Matrícula por Internet

 

NOTA: Debes estar previamente identificado no Campus UNED co teu usuario e contrasinal.