Perfil do contratante

Datos identificativos do órgano de contratación:

 • Centro Asociado da UNED en Lugo.
 • CIF: Q2701015f
 • Dirección postal: C/ Tolda de Castela, 4B, – 27169 Lugo
 • Teléfono 982280202
 • Persoa de contacto: Alejandro Prieto Mazaira – secretario UNED Lugo
 • e-mail: secretaria@lugo.uned.es
 • Actividade do órgano de contratación: Educación 

Normativa de aplicación: 

 • Segundo o convenio de creación e os seus Estatutos aprobados con data de 13 de decembro de 2016, o Consorcio Centro Asociado de la UNED de Lugo é unha entidade de dereito público dotada de personalidade xurídica e da capacidade xurídica e de obrar que se requira para a realización dos seus obxectivos.
 • Os seus actos réxense pola normativa universitaria e polas disposicións que sobre procedemento e réxime xurídico se contén na lexislación vixente de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na Lei de Bases de Réxime Local e demais preceptos que lle sexan de aplicación
 • No ámbito da contratación, o Centro Asociado á UNED en Lugo réxese a partir do exercicio 2019 pola normativa estatal vixente para os contratos de carácter público.
 • Ley 9/2017 de contratos do sector público

 
 Acceso á Plataforma de contratación do sector público do Centro Asociado á UNED en Lugo