Calendario de Exames

INFORMACIÓN IMPORTANTE EXAMES UNED.pdf

Convocatorias de febreiro e xuño:

O alumno dispón de dúas semanas de exames, xeralmente unha a finais de xaneiro e outra a primeiros de febreiro, e no caso de xuño, a primeira a finais de maio e a segunda a principios de xuño. En cada semana hai data e hora fixada para todas as asignaturas do cuadrimestre. As asignaturas que na primeira semana se examinan de mañá, normalmente na segunda semana se examinan de tarde para facilitar a conciliación laboral. Deste xeito o alumno pode elixir entre examinarse na primeira semana ou examinarse na segunda semana (ou por exemplo, facer 3 asignaturas na primeira semana e 2 na segunda semana).

O alumno non ten que avisar previamente de en que semana se vai a presentar, pero o que non pode, obviamente, é presentarse ao mesmo exame nas dúas semanas. Poderá consultar o día e a hora de exame de cada asignatura e no CALENDARIO DE EXAMENES UNED que se publica a principio de curso no portal web da UNED.

NOTA IMPORTANTE: A primeiros de curso publícase o calendario provisional de exames do curso e, normalmente, en decembro publícase o calendario definitivo. Teña en conta que as datas e horas que figuran no calendario provisional poderían variar con respecto as datas definitivas. Por iso, recomendámoslle que se sempre comprobe que revisou as datas dos seus exames no calendario definitivo de exames.

Convocatoria de setembro:

Existe unha única semana de exames e un día de reserva.

Reserva de exames

O alumno só pode presentarse aos exames de reserva de Grados, Licenciaturas, Diplomaturas e Enxeñería polos motivos xustificados recollidos no REGLAMENTO DE PRUEBAS PRESENCIALES.

Unicamente poderán concorrer aos exames de reserva aqueles estudantes a quen lles coincidan dous ou máis asignaturas na mesma sesión. Quen non poidan realizar o exame por causas extraordinarias deberán xustificalo ante o Presidente do Tribunal con anterioridade á data prevista para as probas de reserva. O Presidente valorará a solicitude e concederaa ou denegará.

Para ter dereito a realizar o exame de reserva, no caso de coincidencia de dúas ou máis probas na mesma sesión, o interesado deberá solicitalo no momento que entregue o exercicio que lle dá dereito a iso. O tribunal constitúese ao comezo da semana de exames correspondente.

Réxime de convocatorias

Para beneficio dos nosos alumnos as convocatorias de febreiro e de xuño non se consideran convocatorias finais senón parciais, só conta como tal a convocatoria de setembro. Deste xeito, si vostede aproba en febreiro figurará a súa nota de aprobado e superaría a asignatura pero si suspende, entón figura como non presentado e así non esgota vostede una das 6 convocatorias das que dispón un estudante en cada unha das asignaturas. Si vostede non se presenta a setembro tampouco esgota convocatoria.

Si vostede esgota as 6 convocatorias dunha asignatura (por haberse presentado e suspendido 6 veces en setembro a unha asignatura) poderá solicitar que se lle conceda unha convocatoria de graza. O prazo para solicitalo publícase a principio de curso e adoita finalizar o 15 de outubro.

Cualificación

Unha vez finalizan as dúas semanas de exames, o alumno pode consultar os exames que realizou a través do enlace que atopará en Campus UNED, chamado “Exames Escaneados”.

Si non solicitou un certificado de asistencia ao exame no momento de realizar o exame pode facelo a través de Campus UNED como lle indica o seguinte documento pdf Obtención do Certificado de Asistencia a Exame.

A cualificación pódese consultar igualmente por internet identificándose en Campus UNED ou ben a recibirá no seu móbil si na matrícula autorizou dita notificación. Posto que para publicar a lista de cualificacións hai que recoller todos os exames realizados nas dúas semanas, en España e no estranxeiro, e proceder ao seu corrección a data máxima de publicación adoita ser dun mes a partir da segunda semana de exames. No entanto, no Curso Virtual do seu asignatura daranlle información máis aproximada sobre a data de publicación.

Nas actas oficiais as asignaturas suspensas en febreiro ou en xuño aparecen sen nota no expediente do alumno para que non lle conten como unha convocatoria (nas listas provisionais de cualificacións que se publican antes de emitir as actas oficiais definitivas si aparece a cualificación para que o alumno poida coñecer a nota obtida).

Sobre a cualificación os alumnos dispoñen de 7 días para reclamar unha vez publicada a lista de cualificacións na Secretaría Virtual. Enlace á información sobre reclamación de exames.

Convocatorias

foz-1