Servizos de Biblioteca

Préstamo

Para acceder ao préstamo na Biblioteca do Centro Asociado da UNED de Lugo é preciso pertencer á comunidade universitaria da UNED e ter o carné que o acredite (carné de estudante).

Poderán ser usuarios externos da Biblioteca as personas debidamente acreditadas mediante o carnet de usuario que permitirá consultar e retirar documentos en préstamo nas condicións establecidas pola Normativa e Procedemento de Usuarios Externos.

Poderá usar o carné unha persoa distinta ao titular sempre que presente unha AUTORIZACIÓN NORMALIZADA do titular do carné de estudante: Descarga Documento

Condicións e prazos:

Número máximo de préstamos: 3 documentos simultaneamente por usuario.

Duración ds préstamos:
  • Monografías: 15 días.
  • Bibliografía básica: 1 semana.
  • Audiovisuais: 1 semana.
Fondos excluidos de préstamo:
  • Obras de referencia (dicionarios, enciclopedias, atlas, códigos lexislativos,…)
  • Publicacións Periódicas.
Renovacións:
Todos os documentos poden renovarse SÓ unha vez, por un período igual ao do préstamo.
Acceso á renovación en líña

AVISO IMPORTANTE:
Ao renovar os préstamos por Internet, vencen sempre ás 21:00 do día que se indica na folla de préstamo. A devolución de préstamos fóra de prazo supón 1 día de sanción por día de atraso e documento.

Reservas:

Poderán solicitarse por teléfono, presencialmente ou a través de WhatsApp, sendo a vía preferente a través do Catálogo. Buscador de la Biblioteca (Identificarse -Solicitudes)

Préstamo Interbibliotecario

Se non atopas o documento que buscas na nosa biblioteca, podemos solicitalo a outra mediante o servizo de préstamo interbibliotecario.

O servizo está dirixido exclusivamente aos alumnos das titulacións que ofrece o Centro Asociado de Lugo, titores e alumnos de posgrao.

Consulta e lectura

Dispoñemos dunha sala de estudo con vinte e catro postos de lectura e tres postos informáticos para a consulta de audiovisuais e navegación por Internet, están equipados cun software ofimático actualizado e apropiado para o ámbito académico.

Tamén hai un posto para consulta exclusiva do catálogo da nosa biblioteca e de todos os recursos que a Sé Central pon á nosa disposición.

A colección non está en libre acceso, polo que deberán solicitarse os fondos ao persoal bibliotecario.

Información Bibliográfica

Adquisicións

Calquera membro da comunidade universitaria poderá solicitar a adquisición de fondos mediante o modelo de desiderata. As peticións serán tramitadas seguindo a política de adquisicións fixada pola Dirección do Centro. A resposta a cada petición enviarase á mesma dirección electrónica que se indica no formulario da desiderata.

Adaptacións do material didáctico

O servizo de biblioteca poderá xestionar a solicitude de adaptacións do material didáctico básico para persoas discapacitadas, a través do Servizo UNIDIS

O alumno/a poderá dirixirse directamente a UNIDIS, se así o prefire.

Procedemento de solicitude de adaptacións

Biblioteca

biblioteca

Dispoñemos dunha sala de estudo con vintecatro postos de lectura e tres postos informáticos para consulta de audiovisuais e navegación por Internet.