Tipos de titorías

Anexo de acordo do consello de goberno da Uned aprobado o 7 de marzo de 2012 sobre modalidades titoriais (BICI de 25 de marzo).
 • 1. TITORÍA DE CENTRO:

  Titorías nun aula do centro, neste caso o titor:

  • Facilita orientacións para a preparación da materia.
  • Aclara dúbidas de contidos.
  • Realiza actividades prácticas.
  • Explica os criterios aplicados para a corrección das PEC.
  • Orienta para as probas presenciais.

Ademais, participa no seguimento do curso virtual: facilita información no foro da titoría sobre as actividades que vai celebrar na titoría semanal, xa que as dúbidas de contidos serán atendidas nos foros xerais da materia polo equipo docente; desta forma todos os estudantes benefícianse de explicacións e aclaracións uniformes e garantidas.

Finalmente, participa na avaliación continua mediante a corrección das probas de avaliación continua, cando así se contemple polo equipo docente da materia.

 • 2. TITORÍA DE CAMPUS:

  Desde un centro se titoriza simultaneamente a estudantes doutros centros ou aulas do campus, mediante a utilización de aulas AVIOP ou a través de titorías en conferencia en liña. As funcións da titoría son as mesmas que no caso anterior.

 • 3. TITORÍA INTERCAMPUS:

  Nestas materias asígnase un titor por cada 40 estudantes, segundo a distribución entre campus realizada previamente polo Vicerrectorado de calidade e innovación docente. Neste caso, as funcións do profesor titor son as seguintes:

  • Realización de sesións de titoría en liña mediante ferramenta de conferencia en liña existente na plataforma de cursos virtuais. Estas sesións teñen unha duración de 50 a 60 minutos. Nestas sesións o profesor titor:
   • Facilita orientacións para a preparación da materia;
   • Aclara dúbidas de contidos;
   • Realiza actividades prácticas;
   • Explica os criterios aplicados na corrección das PECs;
   • Orienta á preparación das probas presenciais.

   A realización das sesións semanais de titoría distribúense entre os profesores titores da materia. Estas sesións son gravadas coa finalidade de facelas accesibles aos estudantes que non poidan conectarse.

  • Participa no seguimento do curso virtual: atende a través dos foros xerais as posibles dúbidas sobre os contidos das sesións de titoría que realice; a través do foro do grupo de titoría mantén o contacto cos estudantes de cuxa avaliación continua ocúpase; participa na avaliación continua mediante a corrección das probas de avaliación continua (PECs).

Os equipos docentes destas materias deben levar a cabo unha planificación das sesións de titoría, indicando a cada titor de cal ou cales lles corresponden.

Titorías

titoria

 • Titorías de Centro
 • Titorías de Campus
 • Titorías Intercampus