Publicacións

Publicacións científicas realizadas polo personal docente do Centro Asociado de Lugo

Ramón José Pérez Menéndez, profesor-titor da Área de Enxeñaría: