Prácticas profesionais

ACCESO A INFORMACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS EN CAMPUS UNED
TITULACIÓNS DE GRAO CON PRÁCTICAS CURRICULARES:

 

 • Grao en ADE
  Prácticas (OT) – 4º curso – 2º semestre. Titor: Esther Rodríguez Dono.
 • Grao en Economía
  Prácticas (OT) – 4º curso – 2º semestre. Titor: Esther Rodríguez Dono.
 • Grao en Educación Social
  Prácticas I – 2ºcurso – 1º semestre. Titora: Dª Carmen Sarceda Gorgos.o Prácticas II – 2º curso – 2º semestre. Titora: Dª Carmen Sarceda Gorgoso. Prácticas III – 3º curso – 1º semestre. Titora: Dª Carmen Sarceda Gorgoso. Prácticas IV – 3º curso – 2º semestre. Titora: Dª Carmen Sarceda Gorgoso. Prácticas V – 4º curso – 1º semestre. Titoría Intercampus.
 • Grao en Pedagoxía
  Prácticas I – 2º curso – 1º semestre. Titora: Dª Mari Carmen Caldeiro Pedreira. Prácticas II – 2º curso – 2º semestre. Titora: Dª Mari Carmen Caldeiro Pedreira. Prácticas III – 3º curso – 2º semestre. Titora: Dª Mari Carmen Caldeiro Pedreira. Prácticas IV – 3º curso – 2º semestre. Titora: Dª Mari Carmen Caldeiro Pedreira. Prácticas V – 4º curso – 1º semestre. Titora: Dª Mari Carmen Caldeiro Pedreira.
 • Grao en Psicoloxía
  Prácticas Externas – anual de 4º curso. Titora: Dª Isabel Flores.
 • Grao en Traballo Social
  Prácticas Externas – anual de 4º curso. Titora: Dª Eloina Ingerto López.
 • Grao en Educación Infantil
  • Prácticum I – 3º Curso – Anual. Tutor: Pendiente tutor
  • Prácticum I – 4º Curso – Anual. Tutor: Pendiente tutor
 • Grao en Turismo
  Prácticas (OT) – 4º curso – 2º cuatrimestre. Titor: Ana Isabel Alonso Martínez.
 • Grado en Criminoloxía
  Prácticum- 4º curso- 2º cuadrimestre. Tutor: Adriano Jacinto Alfonso Rodríguez
RESPONSABLES DE PRÁCTICAS DE GRAO EN REITORADO, FACULTADES E ESCOLAS DA UNED >

 

INSTITUCIÓNS COAS QUE O CENTRO ASOCIADO DA UNED DE LUGO TEN SUSCRITO UN CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS >
PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE DE PRÁCTICAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS GRAOS DE ADE, ECONOMÍA, EDUCACIÓN SOCIAL, PEDAGOXÍA, PSICOLOXÍA, TRABALLO SOCIAL E TURISMO
Grao en Ade:
Prácticas (OT)- 4º curso-2º cuatrimestre.
Grao en Economía:
Prácticas (OT)- 4º curso-2º cuatrimestre.
Grao en Educación Social:
Prácticas III- 3º curso-1º cuatrimestre
Prácticas IV- 3º curso-2º cuatrimestre
Grao en Pedagoxía:
Prácticas III- 3º curso-1º cuatrimestre
Prácticas IV- 3º curso-2º cuatrimestre
Grao en Psicoloxía:
Prácticas Externas- anual de 4º curso
Grao en Traballo Social:
Prácticas Externas-anual de 4º curso
Grao en Turismo:
Prácticas (OT)- 4º curso-2º cuatrimestre
Grao en Criminoloxía:
Prácticum. 4º curso-2º cuadrimestre


Pode solicitar a realización desas prácticas nos Centros ou Institucións cos que o Centro Asociado da Uned de Lugo ten subscrito xa o correspondente Convenio, ou en calquera outro Centro no que estea interesado, previa firma do mencionado Convenio.
Si desexa consultar a relación de centros cos que se subscribiu xa un convenio ten que autenticarse na páxina web da Uned www.uned.es> Acceso a Campus> Usuario e contraseña, unha vez iniciada atopará abaixo á esquerda un apartado de PRÁCTICAS SOLICITUDE E XESTIÓN, na seguinte pantalla terá que seleccionar PRÁCTICAS PROFESIONAIS, aí verá a oferta de prazas para a asignatura na que está matriculado, nesta mesma páxina debe xestionar tamén a súa petición de prácticas.
Pode consultar tamén esta información na páxina web da uned de Lugo www lugo.uned.es, no apartado Docencia> Titorización>Prácticum.

Unha vez consultado o centro/Institución no que desexa realizar as súas prácticas debe:

 1. Cubrir unha ficha que o titor/a do C. A de a Uned de Lugo lle entregará no seu horario de titoría, pode consultar esta información entrando co seu Usuario e Contraseña no seguinte enlace http://akademosweb.uned.es/Default.aspx
 2. Unha vez cuberta o titor entregaraa á Coordinadora Académica do C.A Uned Lugo para que esta se póña en contacto cos Centros indicados en función do grao de preferencia.
 3. A Coordinadora académica do Centro comunicará ao titor e ao alumno por correo electrónico o Centro/Institución que admite ao alumno. No caso de que non exista un Convenio asinado esperarase á firma do mesmo para iniciar as prácticas.
 4. Unha vez seleccionado o Centro co visto bo do profesor titor e acordado co centro o periodo de realización das prácticas, o alumno debe cumplimentar a documentación necesaria e pasala, se se requirise, a firma, autorización ou revisión que corresponda. O alumno non deberá acudir ó centro de prácticas sen contacto previo co titor do Centro Asociado e sen a documentación acreditativa. o Centro
  Asociado UNED-Lugo non autoriza a realización das prácticas anteriormente a que  o estudante reciba a documentación necesaria para as mesmas e non se fai responsable de ninguna eventualidade que poida ocurrir nese suposto.

A partir deste momento o alumno, con coñecemento do titor, debe poñerse en contacto co Centro/Institución para iniciar as súas prácticas.
Recordámoslle ademais que recentemente se modificou a Lei que regula a protección Xudicial do Menor (1/199626/2015 de 28 de xullo). En devandita modificación disponse que será requisito para o exercicio de actividades que impliquen contacto habitual con menores, o non ser condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidad sexual. Co fin de dar cumprimento a esta normativa, e para demostrar a ausencia de antecedentes, é necesario que o alumno aporte unha certificación negativa do rexistro central de delincuentes sexuais (RD 1110/ 2015 do 11 de decembro). Os estudantes que vaian realizar as súas prácticas en centros que atenden a menores deberán obter dita certificación (que poderán solicitar no seguinte enlace: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-delitos.

practicas-2