CUID 2015-2016: Idiomas en UNED Lugo

 

A finalidade do CUID, Centro Universitario de Idiomas Dixital e a distancia da UNED é promover a aprendizaxe de idiomas en colaboración cos centros asociados. A UNED ofrece dúas modalidades de ensino-aprendizaxe, a semipresencial (blended learning) e a modalidade virtual ou en liña (online), en determinados idiomas e niveis (ver oferta de CUID). No Centro asociado da Uned de Lugo impártense os seguintes niveis de idiomas:

 • Solo en modalidade semipresencial (os alumnos contan con clase no centro asociado impartidas por profesores titores, estas teñen periodicidade semanal e duración dunha hora, esta asistencia non é obrigatoria, tamén levan a cabo os exames orais):
  • Alemán A1, A2 e B1
  • Chinés A1
  • Galego A2 e B1
  • Portugués A2 e B1
 • Modalidade semipresencial e virtual (a atención docente será asumida polo titor en liña a través das ferramentas de comunicación do curso virtual. Os alumnos que elixan a modalidade en liña non contarán coas clases presenciais.
  • Inglés A1, A2, B1, B2 e C1

En ambas as dúas modalidades os elementos que garanten a adquisición das mesmas competencias a todos os nosos estudantes son:

 • – O equipo docente., dirixido polo coordinador do idioma, o titor do centro asociado (para a modalidade semipresencial), os titores en liña (para a modalidade virtual) e o titor de apoio en rede (nos cursos que dispoñen deste).
 • – O curso virtual, construído sobre a plataforma da UNED chamada aLF. Esta permite impartir e recibir formación, xestionar e compartir documentos (de texto, audio e vídeo, html…), intervir nos foros de debate co equipo docente e os demais compañeiros, realizar tests de autoaprendizaxe. etc. O alumno pode acceder a ela en www.uned.es coas súas claves de alumno (máis información nesta nota do taboleiro de anuncios).

REQUISITOS

Poderán matricularse no CUID os españois e estranxeiros que teñan cumprimentos os 18 anos ou que os cumpran antes do día 31 de agosto de 2016. Non se require titulación académica ningunha. Os estudantes poderán matricularse no curso que consideren oportuno procurando que se axuste o máis posible aos seus coñecementos reais do idioma. Antes de matricularse deben realizar un test de autocorrección que os situará no curso máis acorde cos seus coñecementos. Aqueles estudantes que así deséxeno poderán volver matricularse en cursos que xa aprobaran con anterioridade co obxecto de actualizar os seus coñecementos así como os diplomas recibidos.

MATERIAL DIDÁCTICO

Pode coñecelo en librosuned.com; os alumnos de inglés A1, A2, B1 e B2 teñen información detallada sobre o seu material didáctico nesta nota. – Solo se recomenda adquirir o material de tipo básico/obrigatorio. No curso virtual o alumno atopará material complementario de diverso tipo.

DURACIÓN DO CURSO

Tanto na modalidade semipresencial coma na virtual a duración do curso é de sete meses, de novembro a maio de cada curso académico, e corresponde a 150 horas lectivas.

HORARIO DO CURSO 2015-2016

HORARIOS CUID 2015-16

CARNÉ DE ESTUDANTE

Obtense no centro asociado onde o estudante se matricule, independentemente da modalidade elixida.

CERTIFICACIÓN

Todos os diplomas do CUID, titulacións propias da UNED, están adaptados aos niveis do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL) e permiten recoñecementos de créditos nos graos da UNED. Os idiomas e niveis máis numerosos contan co certificado CertACLES (pode obter máis información Portal Uned – certificación).

AVALIACIÓN

Os exames, comúns en ambas as dúas modalidades, contan con dúas probas:

 • A proba escrita realízase no centro asociado, nas datas establecidas no calendario oficial de exames da UNED.
 • A proba oral, que se realizará por distintos medios:
  • Na modalidade semipresencial, ante o titor asignado e no centro asociado.
  • Na modalidade virtual, na aplicación e-Oral:
   • Acceso: tras introducir as súas credenciais (conta de correo e contrasinal) a través deste enlace.
   • Se ten algún problema de acceso ou funcionamento da aplicación e-Oral, pode consultar a seguinte página.

As avaliacións teñen lugar en dúas convocatorias por ano, unha ordinaria (maio-xuño) e outra extraordinaria (setembro).

DATAS DE EXAME CURSO 2015-2016

CENTROS NACIONAIS e UNIÓN EUROPEA

Convocatoria ordinaria 2016
Proba escrita opción 1 Entre o 23 ao 27- (28) * de maio de 2016
Proba escrita opción 2 Entre o 6 ao 10 de xuño de 2016
Proba oral (condicións especiais en centros numerosos) Do 15 de maio ao 15 de xuño de 2016
Convocatoria extraordinaria
Proba escrita opción 1 3 de setembro de 2016
Proba escrita opción 2 4 de setembro de 2016
Proba oral (condicións especiais en centros numerosos) Do 4 ao 11 de setembro de 2016

* Pendente de confirmar segundo matrícula

PRAZO DE CUALIFICACIÓNS

– Convocatoria ordinaria

  • Listados de notas: ata o 1 de xullo de 2016
  • Actas: ata o 11 de xullo de 2016

– Convocatoria extraordinaria

  • Listados de notas: ata o 30 de setembro de 2016
  • Actas: ata o 10 de outubro de 2016

 

TÁBOA DE PREZOS PARA O CURSO 2015/2016:

 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL MODALIDADE EN LIÑA
Matrícula ordinaria 327 € 206 €
Estudantes UNED no curso 15-16 (1) 219€ 134€
Estudantes CUID a partir da segunda matrícula no curso 15-16
PAS UNED
PDI e FPI da UNED
Profesores titores da UNED
PAS de Centros asociados UNED
Cónxuxes e fillos menores de 25 anos do PAS e PDI da UNED, dos profesores titores e do PAS de Centros asociados.
Persoal da Fundación UNED
Membros da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da UNED (2)
Estudantes acollidos a convenio con empresas e institucións
Fam. Numerosa Categ. Xeneral 75%
Fam. Numerosa Categ.Especial 50%
Estudantes con minusvalidez (3) 50% (non acumulable a desconto por familia numerosa)

 

PRAZOS

Prazos de matrícula para o curso académico 2015/2016
Prazo de matrícula 7 de setembro -30 outubro 2015
Anulación de matrícula 7 setembro -30 outubro 2015
Modificación de matrícula (cambio de nivel ou modalidade) 7 setembro -15 decembro 2015

Os estudantes poderán matricularse no curso que consideren oportuno procurando que se axuste o máis posible aos seus coñecementos reais do idioma (recordámoslles que dispoñen de probas de nivel gratuíta na nosa WEB, mediante a ferramenta Dialang). Non obstante, aqueles estudantes que por circunstancias académicas non se adaptan á modalidade ou nivel elixido na matrícula poderán solicitar cambios, ata o 15 de decembro, sendo este prazo unicamente de modificación e non de anulación de matrícula. POLO TANTO, A PARTIR DA FINALIZACIÓN DO PRAZO DE MATRÍCULA, AS MODIFICACIÓNS OU ANULACIÓNS QUE SE PRODUZAN NON DAN DEREITO A DEVOLUCIÓN DE IMPORTE.