Doazón de manuais ás bibliotecas dos centros penitenciarios

A UNED e o seu Consello Xeral de Estudantes poñen en marcha un proxecto de doazón de manuais actualizados, de grao e Acceso, que se poderán depositar nun contedor no vestíbulo das instalacións de UNED Lugo.

A UNED, a través do Vicerreitorado de Estudantes e Inclusión e do Consello Xeral de Estudantes, inicia unha campaña de doazón de libros manuais de grao e Acceso ás bibliotecas dos centros penitenciarios.

As doazóns realizaranse nos centros de exame de todo o territorio nacional, quedando polo tanto centralizadas neles. Deste xeito, na sede de UNED Lugo púxose unha caixa de cartón no vestíbulo para que os estudantes que o desexen poidan depositar nela os seus manuais.

O período de doazón, que xa está en marcha, rematará o 9 de xuño. Cando o alumno entregue o material, o persoal do Centro realizará a comprobación do ISBN. O material doado deberá ser actual, no caso de outras edicións, deberá comprobarse a súa adecuación co material correspondente.

A UNED desempeña o servizo público de educación superior universitaria mediante a docencia, a investigación e a transferencia de coñecemento, ao tempo que crea cidadáns libres e con mellores oportunidades de futuro. Con vocación de educar racional e sustentablemente na inclusión con alcance universal, sendo a nosa obriga prover todas as necesidades especiais e curriculares.

É compromiso de todos os membros da comunidade universitaria contribuír, desde as súas respectivas responsabilidades, á mellor realización deste servizo público. A sociedade é heteroxénea e dentro desta sociedade está o medio penitenciario.

A sociedade é consciente de que a educación é un dereito de todo cidadán, así como o acceso á cultura e ao desenvolvemento da súa personalidade. O compromiso da UNED esténdese a toda a súa oferta educativa, establecendo o mesmo nivel de esixencia na realización e superación das probas de todo o alumnado, respecto ao xeral da UNED, garantindo así un trato igualitario e equiparando realmente o título obtido.

Esta labor é visible a pesar de realizarse nun medio pechado, xa que se permite á sociedade que participe, a través de cursos de verán, coas investigacións que se levan a cabo na nosa universidade sobre o medio penitenciario, con eventos sociais que realizamos nos centros penitenciarios (o Día do Libro, o Día da Muller), co compromiso de moitos profesores dispostos a colaborar. Xorde así o programa de Estudos Universitarios en Centros Penitenciarios (PRUCP). Este programa é froito do desenvolvemento dos Convenios asinados entre o Ministerio do Interior (Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias), o Ministerio de Defensa, o convenio entre a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Euskadi, a través do Departamento de Igualdade, Xustiza e Políticas Sociais e o convenio entre o Departamento de Xustiza, Dereitos e Memoria e o Departamento de Educación da Generalitat de Cataluña e a Universidade Nacional de Educación a Distancia.

O obxectivo de todos estes convenios é incrementar o nivel formativo e cultural da poboación reclusa en territorio nacional, posibilitando, a través da metodoloxía a distancia, o seu acceso aos estudos universitarios. Para alcanzar este fin, a UNED pon a disposición dos estudantes internos os seguintes servizos e materiais:

  • Plan de Acollida, información e matriculación.
  • Titorías semanais en diversos centros penitenciarios prioritarios de materias do Curso de Acceso directo para Maiores de 25 e 45 anos.
  • Apoio a través dos Asesores UNED.
  • Asistencia do Centro Asociado máis próximo para os estudantes en réxime aberto e liberdade condicional, o préstamo de libros interbibliotecario, a intermediación para titores e asesores e a organización de actividades formativas e cursos de verán. Poden obter material a través de compra na libraría virtual, préstamo interbibliotecario (Bibliotecas da Sede Central por un período de 1 mes desde a recepción) e por medio da Biblioteca do Centro Penitenciario. Este programa funciona desde 1982.

Orixe do proxecto

O presente proxecto xorde a través de varias circunstancias:

  • Proposta Inicial de doazón de apuntes do delegado Central da Facultade de Psicoloxía á Vicerreitora de Estudantes e Inclusión, algo que se desestimou ao non tratarse de material con ISBN.
  • Proposta de proxecto de doazón de libros pola delegada da Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía á Vicerreitora Adxunta de Estudantes e Centros Penitenciarios. Neste punto leváronse a cabo diversas reunións do Vicerreitorado de Estudantes e Inclusión con Institucións Penitenciarias que mostraron interese polo mesmo. A partir deste momento coméntase tamén co Vicerreitor de Centros Asociados, que se interesa no mesmo considerando que é unha labor moi importante e necesaria e igualmente coméntase co Vicerreitorado de Investigación, Transferencia e Divulgación Científica, a través da Biblioteca, que apoia o proxecto. Na reunión mantida no Consello Xeral de Estudantes (CGE) do mes de decembro coméntase a proposta e recibe un apoio importante dos seus membros. Por iso decídese realizar o proxecto de forma conxunta co Consello Xeral de Estudantes, xa que se pretende que este sexa un proxecto dos estudantes e para os estudantes, coa colaboración da UNED e diversos estamentos implicados nesta labor.