/* Xavier: quitamos "http:" nos enlaces a googleapis para que cargue ben por http ou https*/

Prácticas Profesionais

As prácticas profesionais, extracurriculares en empresas, teñen o obxecto de completar a formación do alumno. No Centro Asociado de Lugo, estamos a traballar para conseguir a colaboración de empresas neste tipo de prácticas.

Diplomaturas, Enxeñarías Técnicas, Licenciaturas e Enxeñarías

 • Requisitos do estudante en prácticas (1). Créditos superados antes da realización da prácticas: 50% do total de créditos da titulación.
 • Duración das prácticas (Nº de horas de prácticas recomendadas por curso académico (2) (3) ): 750 h.
 • Data finalización do periodo de prácticas: 30 de setembro.

Graos

 • Requisitos do estudante en prácticas (1). Créditos superados antes da realización da prácticas: 50% do total de créditos da titulación (3).
 • Duración das prácticas (Nº de horas de prácticas recomendadas por curso académico (2) (3) ): 750 h.
 • Data finalización do periodo de prácticas: 30 de setembro.

Máster Oficiais e Títulos propios (Experto universitario, Especialista Universitario e Máster Universitario, Formación do Profesorado, Ensino Aberto, Desenvolvemento Profesional)

 • Requisitos do estudante en prácticas (1). Créditos superados antes da realización da prácticas: Só fará falta que estean matriculados no curso completo.
 • Duración das prácticas (Nº de horas de prácticas recomendadas por curso académico (2) (3) ): O resultado de: Nº de ECTS matriculado multiplicado por 25. Non se poderán superar 60 ECTS /ano.
 • Data finalización do periodo de prácticas: A data de finalización do curso.

(1) O estudante estará matriculado na UNED durante o período completo de realización das prácticas.
(2) En todos os casos, a duración máxima permitida das prácticas será de 900 horas por curso académico.
(3) O convenio de prácticas poderá ser prorrogado nos cursos académicos sucesivos (respectando o número de horas de prácticas recomendado por curso académico), até a finalización dos estudos correspondentes. Este criterio non é aplicable ás titulacións de Enxeñaría Informática, Psicopedagoxía e Antropoloxía Social e Cultural.

OBSERVACIÓNS:

 • Seguro: En caso de non existir obrigación de dar de alta ao estudante no Réxime Xeral da Seguridade Social (por non ser prácticas remuneradas) e que tampouco goce da cobertura do Seguro Escolar, a Universidade encargarase de tramitar o seguro do estudante que corresponda.
 • Gastos de mediación e xestión: No caso de tratarse dunha empresa privada, efectuarase un único pago de 50 euros á Universidade, en concepto de mediación e xestión.
 • Axuda ao estudo recomendada: O COIE recomenda unha axuda ao estudo, mínima de 400 euros mensuais por unha xornada de cinco horas.

TIPOS DE CONVENIO SEGÚNDO O ÁMBITO DE REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS

Dependendo do ámbito no cal se fagan as prácticas, existen distintos Convenios de Cooperación Educativa. Para máis información, pode consultar as seguintes ligazóns:

Anexo ao Convenio de Cooperación Educativa:
https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3444/modeloanexos.pdf

BICI (Boletín interno de Coordinación Informativa)
Pódese seguir toda a información actualizada a través do BICI. Este boletín sae publicado todos os luns lectivos do curso académico. A través desta ligazón pode consultar toda a información do COIE.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,176876&_dad=portal&_schema=PORTAL

NORMATIVA QUE REGULA AS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES:
http://coie-server.uned.es/normativa

coie-uned-1