Publicacións

Publicacións científicas realizadas polo personal docente do Centro Asociado de Lugo

Ramón José Pérez Menéndez, profesor-titor da Área de Enxeñaría:

José López Riopedre, profesor-titor no Grao de Antropoloxía Social e Cultural: