Convócase unha praza de bibliotecario/a de acordo ás seguintes bases: