/* Xavier: quitamos "http:" nos enlaces a googleapis para que cargue ben por http ou https*/

Centro Asociado da UNED de Lugo

O Centro Asociado da UNED en Lugo foi creado no ano 2007, é un dos catro centros de Galicia e pertence ao Campus Noroeste.

O Consorcio do Centro Asociado da UNED en Lugo é a agrupación de entidades ou institucións baixo cuxa protección ou coidado se acha o devandito Centro.

O Padroado do Consorcio está constituído por:

 • Reitor Magnífico da UNED ou persoa en quen delegue.
 • Secretario Xeral da Universidade ou persoa en quen delegue.
 • Presidente da Excma. Deputación Provincial de Lugo ou persoa en quen delegue.
 • Alcalde do Excmo. Concello de Lugo ou persoa en quen delegue.
 • Alcalde do Excmo. Concello de Foz ou persoa en quen delegue.
 • Alcalde do Excmo. Concello de Monforte de Lemos ou persoa en quen delegue.
 • Alcalde do Excmo. Concello de Viveiro ou persoa en quen delegue.
 • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
 • Presidente da Cámara de Comercio de Lugo.
 • Director do Centro Asociado.
 • Representante dos Profesores Titores do Centro Asociado.
 • Delegado de Estudantes do Centro Asociado.
 • Representante do P.A.S. do Centro Asociado.

 

O Centro Asociado UNED en Lugo conta cunha estrutura periférica formada por tres Aulas Universitarias situadas nos municipios de Foz, Monforte de Lemos e Viveiro.

As funcións do Centro Asociado son as de impartir titorización nas distintas titulacións, así como a realización das Probas Presenciais ou exames presenciais nun único lugar para todos os seus estudantes matriculados, ademais de ofrecer o servizo de préstamo bibliotecario.

UNED Lugo

Enderezo: Tolda de Castela, 4B – Lugo.
Teléfono: 982.280202
FAX: 982.231600
Correo electrónico: info@lugo.uned.es