Volta o proxecto Ningún Aro Sen Rede, este curso con premio aos colexios que máis reciclen

Un proxecto conxunto da Fundación Breogán, a UNED de Lugo e Ecoballution.

Nace dunha idea moi sinxela, acadar as sinerxías precisas para proveer a aqueles centros escolares que así o demanden de redes de baloncesto artesanais, recicladas e sostibles.

Unha pequena acción que, mediante o seu desenrolo e execución, quere ser exemplo de economía circular, respectando e fomentando algúns dos principios e valores da Axenda 2030 da ONU. Para isto, tanto as características coma os obxectivos deste proxecto son moi claros:

  • Dotar a todos aqueles centros que así o soliciten de redes de baloncesto artesanais, recicladas e sostibles (Econet Baloncesto Oficial de ECOBALLUTION). En base a nosa experiencia nas visitas a colexios e como expertos en baloncesto, detectamos que hai moitos centros escolares que no dispoñen de redes para as súas canastras ou que están deterioradas. Se queremos contribuír a garantir unha vida sa e promover o benestar en tódalas idades, algo que é esencial, nunha sociedade cada vez máis sedentaria e na que os índices de obesidade infantil son cada vez máis elevados e preocupantes, temos que incentivar e proporcionar ós nosos xoves as mellores condicións para que poidan desenrolar as súas habilidades. Por isto, estamos convencidos de que coa mellora das súas instalacións para a práctica deportiva, no noso caso as canastras, contribuiremos a que teñan más alicientes para desenrolarse no mundo do deporte. Obxectivo de Desenrolo Sostible da ONU número 3.
  • Fomentar a reciclaxe, a reutilización e o consumo responsable. Cada centro de ensinanza que se subscriba a este proxecto, deberá de facelo cunhas condicións. Porque outro dos nosos obxectivos é concienciar ós máis novos da importancia das actividades de prevención, reducción, reciclaxe e reutilización. Para isto, proporcionarémoslles unha serie de envases que lles servirán para a reciclaxe de material escolar. Unha reciclaxe que se levará a cabo gracias ó programa de reciclaxe de TERRACYCLEObxectivo de Desenrolo Sostible da ONU número 12.5.
  • Creación das alianzas e sinerxías indispensables para transmitir a nosa mensaxe, que chegue ó noso público obxectivo (todos aqueles escolares que son o futuro do noso planeta) e ser útiles. Para isto, xuntámonos a Fundación BreogánUNED Lugo e ECOBALLUTION. Cada un dende a súa posición, imos ser os encargados de levar a cabo este proxecto. A Fundación Breogán como entidade executora, que promove e fomenta o baloncesto, o deporte e a vida sa. UNED Lugo, como centro de ensinanzas de referencia na provincia de Lugo e polo seu claro compromiso co medio natural, fomentando os valores e principios de sostibilidade recollidos na Axenda 2030 e no Pacto Verde Europeo. E finalmente ECOBALLUTION, a empresa encargada de subministrarnos cada unha das obras de arte en forma de rede de baloncesto fabricadas con redes procedentes de residuos mariños. Comprometidos co medio ambiente e ca sostibilidade, garanten o equilibrio entre crecemento económico, coidado do medio ambiente e benestar social.  Obxectivo de Desenrolo Sostible de la ONU número 14 e 17.

E con isto temos a total seguridade de poder contribuír a mellorar a  nosa sociedade. Primeiro concienciando ós máis novos, que son o noso futuro, da importancia da práctica deportiva e de levar unha vida sa. E segundo, de demostrarlles que é posible facelo coidando do noso entorno, do medio ambiente e aprendéndolles a importancia de reciclar, reutilizar e dun consumo responsable.

Bases detalladas para o curso escolar 2023/24

O obxectivo do concurso é a participación no mesmo de todos aqueles centros escolares que soliciten ata un máximo de 5 redes baloncesto para as súas canastras, recicladas e sostibles (Econet Baloncesto Oficial de ECOBALLUTION). A finalidade social é contribuír a garantir unha vida saudable e promover o benestar xeral, imprescindible nunha sociedade cun índice de obesidade infantil elevado. Así, mellorando as instalacións deportivas poderemos favorecer a práctica do baloncesto entre os máis pequenos. Polo anterior, aqueles centros escolares que realicen dita solicitude, a partir do día 28 de setembro de 2023 e ata o 10 de decembro de 2023, dirixíndose a Fundación Breogán a través do correo electrónico inscripciones@fundacionbreogan.org, e, unha vez que a propia Fundación Breogán faga a instalación no devandito centro de ata un máximo de 5 redes de canastra, entrará a formar parte do concurso aquí descrito. Nese sentido, o mesmo día de instalación das redes por parte da Fundación Breogán, instalarase un contedor de reciclaxe no devandito centro para que, os propios usuarios do centro ou terceiros visitantes depositen no devandito contedor material para reciclar ata o peche do concurso en data 30 de xuño de 2024 (e sempre que o centro escolar inscribiuse no concurso antes do 10 de decembro de 2023). O material para depositar deberá ser, unicamente, os seguintes instrumentos de escritura: bolígrafos, rotuladores, fluorescentes, marcadores, portaminas, correctores (de cinta, líquido e tipo bolígrafo), plumas estilográficas e cartuchos de tinta. Unha vez o anterior, o persoal da Fundación Breogán visitará de novo os centros para partir do 30 de xuño de 2024 para realizar a pesada, in situ, do contedor de reciclaxe co material depositado nel segundo a lista numerus clausus exposta no parágrafo anterior. Para a devandito pesada a Fundación Breogán empregará a súa propio material. Realizadas todas as visitas aos colexios participantes e, unha vez verificado a pesada de cada un dos contedores, resultarán tres centros escolares gañadores sendo os que, por orde numérica ordinaria, obtivesen os tres maiores pesadas, respectivamente. Nese sentido, os tres gañadores numericamente ordenadores serán adquirentes do premio descrito no apartado quinto seguinte. A participación no concurso é gratuíta, debendo realizala persoal do centro escolar acreditado e con poder suficiente para iso, sendo garante de facilitar os datos reais de contacto.

PRAZOS DO CONCURSO E DEREITO A SUSPENSIÓN Ou MODIFICACIÓN

Serán válidas, sempre que cumpran as condicións anteriormente expostas, as inscricións realizadas por correo electrónico á dirección inscripciones@fundacionbreogan.org, entre o 18 de setembro de 2023 e ata o 10 de decembro de 2023.

PREMIO DO CONCURSO

O premio do concurso outorgarase aos tres centros que máis cantidade de material reciclado teñan depositado no contedor instalado nas súas instalacións por parte da Fundación Breogán, segundo a pesada realizada por esta última:

Primeira posición:

  • Setenta e cinco (75) invitacións para asistir a un partido do primeiro equipo do C.B. Breogán, S.A.D. que dispute como local, no Pazo Provincial dous Deportes de Lugo, durante a tempada deportiva 2024/2025. Ditas invitacións serán ofrecidas pola Fundación Breogán durante o inicio da tempada 2024/2025 e para un único partido, elixindo a propia Fundación que encontro e en que data asignaranse as invitacións. As mesmas deberán ser aceptadas con cinco días de antelación ao comezo do partido. En caso de rexeitamento entenderase que o premio queda deserto.
  • Cen euros (100€) en libros de temática ambiental pertencentes á UNED. A valoración económica dos devanditos libros será realizada pola propia UNED.

Segunda posición:

  • Cincuenta (50) invitacións para asistir a un partido do primeiro equipo do C.B. Breogán, S.A.D. que dispute como local, no Pazo Provincial dous Deportes de Lugo, durante a tempada deportiva 2024/2025. Ditas invitacións serán ofrecidas pola Fundación Breogán durante o inicio da tempada 2024/2025 e para un único partido, elixindo a propia Fundación que encontro e en que data asignaranse as invitacións. As mesmas deberán ser aceptadas con cinco días de antelación ao comezo do partido. En caso de rexeitamento entenderase que o premio queda deserto.
  • Lote de produtos de Ecoballution (1 rede de fútbol sala, 5 redes individuais para balóns e 3 redes para balóns). Devandito lote será entregado por parte da Fundación Breogán ao centro escolar correspondente durante o inicio do curso escolar 2023/2024 segundo o calendario publicado para o efecto por parte do organismo competente.

Terceira posición:

  • Vinte e cinco (25) invitacións para asistir a un partido do primeiro equipo do C.B. Breogán, S.A.D. que dispute como local, no Pazo Provincial dous Deportes de Lugo, durante a tempada deportiva 2024/2025. Ditas invitacións serán ofrecidas pola Fundación Breogán durante o inicio da tempada 2024/2025 e para un único partido, elixindo a propia Fundación que encontro e en que data asignaranse as invitacións. As mesmas deberán ser aceptadas con cinco días de antelación ao comezo do partido. En caso de rexeitamento entenderase que o premio queda deserto.
  • Cincuenta euros (50€) en libros de temática ambiental pertencentes á UNED. A valoración económica dos devanditos libros será realizada pola propia UNED. Así mesmo, o participante será responsable do cumprimento da normativa fiscal en vigor en caso de resultar premiado.

COMUNICACIÓN DO PREMIADO

A comunicación dos tres electos realizarase telefonicamente a cada un deles a través do número de teléfono facilitado na ficha de inscrición ou nos datos facilitados por correo electrónico na solicitude. Así mesmo, tamén poderá ser comunicado ao centro gañador dita condición a través de correo electrónico na conta facilitada na solicitude para concursar. O premio será entregado aos gañadores nas instalacións do Pazo Provincial dous Deportes de Lugo na data acordada por ambas as partes, sen prexuízo da posibilidade de utilización das invitacións conforme ao exposto no punto cinco anterior.