Convocatoria de proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de bibliotecario/a. Relación definitiva de concursantes seleccionados e convocatoria da proba presencial escrita