Plan de Mellora sobre as persoas

Anos 2022-2024

Anos 2020-2022

Anos 2018-2020

Ano 2014

PLAN DE MELLORA DAS PERSOAS EN BASE A ENQUISA XULLO 2014

Ano 2013

O plan de mellora sobre as persoas realizado no ano 2013 elabórase en función da enquisa realizada ao persoal de administración e servizos do centro, tómanse os ítems que teñan relación co plan de xestión elaborado para ese curso 12-13 e os que teñan unha menor puntuación tómanse como obxectivo para levar a cabo plans de mellora sobre os mesmos.
RESULTADOS ENQUISA XULLO 2013

Encuesta julio 2013
Á vista dos resultados da enquisa seleccionáronse os ítems cunha puntuación máis baixa, que estivesen directamente relacionados co plan de xestión e as liñas estratéxicas do Centro para propoñer accións de mellora referentes aos mesmos.

A significación da enquisa foi do 100%, pois todos os traballadores contestaron á mesma.
Conclusiones de la Encuesta julio 2013
Tómanse os ITEM ítems cunha puntuación máis baixa, que estivesen directamente relacionados co plan de xestión e as liñas estratéxicas do Centro para propoñer accións de mellora referentes aos mesmos.

En base a isto os ítem seleccionados son os seguintes:

  • Dispoño dos recursos (espazo, mobiliario, iluminación, etc.) necesarios para desenvolver correctamente o meu traballo. O dispoñer dunhas instalacións adecuadas á necesidade do servizo foi un obxectivo estratéxico para o Centro de Lugo. Durante os 5 anos de funcionamento do Centro foi unha constante reivindicación da Dirección do mesmo. Nestes momentos iniciáronse as obras de rehabilitación do novo edificio da UNED en Lugo e valorarase, como aspecto fundamental, a adecuación dos recursos e instalacións ás necesidades de cada posto de traballo. Durante a realización das obras visitaranse as novas instalacións e teranse en conta as suxestións e necesidades dos traballadores en canto aos recursos.
    Preténdese mellorar este ítem un 3%.
  • A retribución económica é xusta en relación coas responsabilidades que teño. Ao longo dos últimos tres anos os traballadores sufriron a diminución do seu poder adquisitivo como consecuencia da contorna de crise económica. Para conseguir unha mellora no índice de satisfacción neste ítem (2%), logrouse a aprobación dun complemento de calidade e innovación por parte do Padroado do Centro. Este complemento percibirase por primeira vez en setembro de 2013.
  • Existe un sistema de avaliación e recoñecemento do meu traballo. Malia que se realizaba unha avaliación do desempeño de todos os traballadores do Centro, esta non era coñecida por cada un deles e non se establecían obxectivos e accións derivadas da mesma. Estableceranse obxectivos a levar a cabo durante o curso 13-14 e daranse a coñecer os resultados da avaliación a todos os traballadores. Ao longo do curso 13-14 tratarase de definir un sistema de recompensas para as persoas, ligado á avaliación do desempeño.
    Preténdese mellorar este ítem un 1%.

Plans de mellora

personas

Enquisa realizada ao Persoal de Administración e Servicios (PAS) do Centro.